acceptance

רישום לבחינות קבלה

הרישום לבחינות הקבלה לתוכניות לנוער מוכשר במתמטיקה (תוכנית בר אילן) לשנת הלימודים תשע"ט (ספטמבר 2018) - לקראת סיום...אנא הזדרזו!

לפני ביצוע הרישום יש לשים לב היטב לאזורים בהם מתקיימים הלימודים. ולשכבות הלימוד להם מיועדות בחיונת הקבלה.

לתשומת לבכם: במוקדי הלימוד – שוהם ורעננה תינתן עדיפות רישום לתושבי העיר. תלמידי חוץ שיבחרו ללמוד באזורים אלו יוכלו להירשם ללימודים על בסיס מקום פנוי רק בגמר הרישום ולעיתים רק לאחר שהחלה שנה"ל אם בכלל.

בחינות הקבלה מיועדות לתלמידי מצטיינים במתמטיקה מכיתה ה,ו או ז. [תלמיד העשרה שנה א' בתוכנית אינו צריך לבצע בחינה כדי לעבור משנה א' לשנה ב' של העשרה. לעומת זאת תלמיד העשרה שנה ב' הרוצה להתקבל לתוכנית המואצת צריך צריך להיבחן אליה. אנו רשמנו את תלמידי העשרה שנה ב' לבחינה זו ושלחנו מכתבים אישיים בנידון]

מידע חשוב:

מועדי הבחינותהתאמות בחינה
פרטים טכניים ופדגוגייםמוקדי לימוד
תשלום

לפני המעבר לטופס הרישום נבקשכם לשים לב לדברים הבאים :

בכל שאלה ניתן לפנות בדוא"ל yuni@yuni.co.il או בטלפון 1700-72-72-73 פקס: 03-5351571

בהצלחה !

למעבר ל טופס רישום דף תשלום