locations
location

ראש העין

אחריות שיבוץ :
המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר.
לשיבוץ

רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

עיריית ראש העין.
פרטי תשלום שכבה ו'-ז' תשע"ט פרטי תשלום שכבה ח' תשע"ט

שימו לב!! הרישום כרוך בשתי פעולות: 1. תשלום לעירייה 2. בקשת שיבוץ במערכת התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה.
מועד הרישום ייקבע לפי הפעולה המאוחרת מבין השניים שבצעת,
שיבוץ ייעשה בתיעדוף לפי מועד הרישום לעיל
.מקום הלימוד:
בי"ס בגין (הכניסה מרח' יהודה הלוי 118).

שכבות לימוד:
תוכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תוכנית האצה לבגרות: שכבות ח'-י'.

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
גב′ איילת כספי טלפון:03-9017106 פקס: 1533-9017106 דוא"ל:Gifted@rosh.org.il

הערות:
מקומי