math-enrichment

תוכנית האצה לבגרות
(החל מכיתה ח')

לשאוף גבוה ולהצטיין

התוכנית האצה לבגרות מאפשרת לתלמידיה מסלול לימודים בן 3 שנים במהלכו לומדים התלמידים לקראת בחינת הבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל אליה ניגשים הם בסוף כיתה י' (עפ"י תוכנית הלימודים של משרד החינוך). כיתות הלימוד ההומוגניות והקטנות מן הרגיל במספר, איכות התלמידים הנבחרים ורמת ההוראה הגבוהה, מאפשרות לתלמידינו לקצר ל-3 שנים ולסיים בהצטיינות מרובה את בחינת הבגרות במתמטיקה. תלמידי התוכנית לא רק עוברים הכנה לימודית לקראת בחינת הבגרות אלא גם זוכים ליהנות מהקניית הרגלי למידה נכונים, רכישת כלי ניהול זמן נכונים וכן, העשרה נוספת על החומר הנלמד.

לתוכנית שתי מטרות מרכזיות:

א. סיום בהצטיינות את בחינת הבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל (ע"פ תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך). מלבד הנושאים המומלצים לבגרות, תוכנית הלימודים כוללת נושאי העשרה מתמטית ונושאים הדרושים ללימודים אקדמיים במדעי הטבע והמתמטיקה.

ב. המשך ישיר ללימודים אקדמיים (החל מכיתה י"א). בוגרי התוכנית משולבים במסלולי לימוד לתואר ראשון במתמטיקה ו/או במדעים מדוייקים מקבילים אחרים. הלימודים נעשים על בסיס מובנה להשלמת התואר בסוף שנת י"ג או על בסיס של קורסי צבירה המקנה נקודות אקדמיות הנשמרות לסטודנט לכשיגש למסלול לימודים מן המניין. בוגרי התוכנית משולבים באוניברסיטת בר אילן ובשלוחותיה, כמו גם, באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת חיפה.

מסגרת הלימודים:

אוכלוסיית יעד לבחינת הקבלה:

תלמידי כתה ז′ מוכשרים במתמטיקה. אל בחינת הקבלה ניגשים התלמידים באמצע השנה בעודם תלמידי השנתון שמתחת.

מידע נרחב אודות תוכנית האצה לבגרות האצה לבגרות פורום

מידע ממשרד החינוך - בגרויות 2018

נוהל חדש לרישום תלמידים הלומדים בכיתות י' בתוכנית האצה לבגרות
התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה קיבלה הכרה כתוכנית האצה, ולפיכך תלמידיה זכאים לגשת לבגרות בהיותם בכיתה י'.

להלן מכתב בנידון למנהלי ביה"ס מטעם האגף למחוננים ומצטיינים - משרד החינוך:

הנחיות לרישום תלמידים לבחינת בגרות קיץ תשע"ט בתוכנית האצה

לתשומת ליבכם - ההנחיות משתנות בין קבוצות "אוכלוסיה" שונות :

נדגיש כי יש להזמין את שני השאלונים עבור כל תלמיד 35581-35582

כמו כן, בתי ספר אשר טרם שלחו לנו את ההתאמות המאושרות על ידם לתלמידיהם/תלמידינו, מתבקשים לשלוח בהקדם ע"מ שנוכל לתת לתלמידים את המגיע להם בבחינות המתכונת שאנו עורכים להם.